Bioaccumulation characterization of uranium by a novel Streptomyces sporoverrucosus dwc-3
Journal of Environmental Sciences (2016) - Comment
doi: 10.1016/j.jes.2015.06.007  issn: 1001-0742  pubmed: 26969062 

Xiaolong Li, Congcong Ding, Jiali Liao, Liang Du, Qun Sun, Jijun Yang, Yuanyou Yang, Dong Zhang, Jun Tang, Ning Liu