High LINC01605 expression predicts poor prognosis and promotes tumor progression via up-regulation of MMP9 in bladder cancer
Bioscience Reports (2018) - Comments
pubmed: 30054424  doi: 10.1042/bsr20180562  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Zhiqiang Qin, Yi Wang, Jingyuan Tang, Lei Zhang, Ran Li, Jianxin Xue, Peng Han, Wei Wang, Chao Qin, Qianwei Xing, Jie Yang, Wei Zhang