Cell Surface ABP1-TMK Auxin-Sensing Complex Activates ROP GTPase Signaling
Science (2014) - Comments
pubmed: 24578577  doi: 10.1126/science.1245125  issn: 1095-9203  issn: 0036-8075 

Tongda Xu, Ning Dai, Jisheng Chen, Shingo Nagawa, Min Cao, Hongjiang Li, Zimin Zhou, Xu Chen, Riet De Rycke, Hana Rakusová, Wuyi Wang, Alan M Jones, Jirí Friml, Sara E Patterson, Anthony B Bleecker, Zhenbiao Yang