Age-dependent sex hormone-binding globulin expression in male rat
Ultrastructural pathology (2015) - Comment
pubmed: 25879298  doi: 10.3109/01913123.2015.1009222  issn: 0191-3123  issn: 1521-0758 

Yaqing Li, Xiaoli Li, Huijie Fan, Xiaoran Li, Yali Zhong, Jing Cao, Dandan Yu, Mingzhi Zhang, Jian-Guo Wen, Li Geng, Zhenhe Suo