MicroRNA-145 suppresses epithelial to mesenchymal transition in pancreatic cancer cells by inhibiting TGF-β signaling pathway
Journal of Cancer (2020) - Comments
pubmed: 32201542  doi: 10.7150/jca.34902  issn: 1837-9664  doi: 10.2478/saeb-2019-0005  issn: 2501-3165 

Shaojun Chen, Junyi Xu, Yao Su, Li Hua, Chengjun Feng, Zhan Lin, Haixin Huang, Yongqiang Li