Enrichment and characterization of cancer stem-like cells in ultra-low concentration of serum and non-adhesive culture system
American journal of translational research (2018) - Comments
pubmed: 29887968  issn: 1943-8141 

Junfeng Zhang, Yunsheng Zhang, Lin Cheng, Chunlei Li, Lei Dai, Hui Zhang, Fenglian Yan, Hui Shi, Guanjun Dong, Zhaochen Ning, Wei Xu, Chuanping Si, Hongxin Deng, Huabao Xiong