Clinical efficacy of intravenous immunoglobulin therapy in critical patients with COVID-19: A multicenter retrospective cohort study
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.04.11.20061739 

Ziyun Shao, Yongwen Feng, Li Zhong, Qifeng Xie, Ming Lei, Zheying Liu, Conglin Wang, Jingjing Ji, Weichao Li, Huiheng Liu, Zhengtao Gu, Zhongwei Hu, Lei Su, Min Wu, Zhifeng Liu