Binding of Src to Na+/K+-ATPase Forms a Functional Signaling Complex
Molecular Biology of the Cell (2006) - Comments
doi: 10.1091/mbc.e05-08-0735  issn: 1059-1524  issn: 1939-4586  pubmed: 16267270 

Jiang Tian, Ting Cai, Zhaokan Yuan, Haojie Wang, Lijun Liu, Michael Haas, Elena Maksimova, Xin-Yun Huang, Zi-Jian Xie