Cellular FLICE-inhibitory protein protects against cardiac remodeling induced by angiotensin II in mice
Hypertension (2010) - Comments
pubmed: 20975036  doi: 10.1161/hypertensionaha.110.157412  issn: 1524-4563  issn: 0194-911x 

Hongliang Li, Qi-Zhu Tang, Chen Liu, Mark Moon, Manyin Chen, Ling Yan, Zhou-Yan Bian, Yan Zhang, Ai-Bing Wang, Mai P. Nghiem, Peter P. Liu