MicroRNA-1296 inhibits metastasis and epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma by targeting SRPK1-mediated PI3K/AKT pathway
Molecular Cancer (2017) - Comments
pubmed: 28606154  doi: 10.1186/s12943-017-0675-y  issn: 1476-4598 

Qiuran Xu, Xin Liu, Zhikui Liu, Zhenyu Zhou, Yufeng Wang, Jianfeng Tu, Lijie Li, Hangxing Bao, Liu Yang, Kangsheng Tu