Sanmiao formula inhibits chondrocyte apoptosis and cartilage matrix degradation in a rat model of osteoarthritis
Experimental and Therapeutic Medicine (2014) - Comments
pubmed: 25187798  doi: 10.3892/etm.2014.1862  issn: 1792-0981  issn: 1792-1015 

YING XU, GUO-JING DAI, QIAN LIU, ZHEN-LI LIU, ZHI-QIAN SONG, LI LI, WEI-HENG CHEN, NA LIN