Mitochondrial pyruvate carrier function is negatively linked to Warburg phenotype in vitro and malignant features in esophageal squamous cell carcinomas
Oncotarget (2017) - Comments
pubmed: 27911865  doi: 10.18632/oncotarget.13717  issn: 1949-2553 

Yaqing Li, Xiaoran Li, Quancheng Kan, Mingzhi Zhang, Xiaoli Li, Ruiping Xu, Junsheng Wang, Dandan Yu, Mariusz Adam Goscinski, Jian-Guo Wen, Jahn M. Nesland, Zhenhe Suo