Absorbed plant MIR2911 in honeysuckle decoction inhibits SARS-CoV-2 replication and accelerates the negative conversion of infected patients
Cell Discovery (2020) - Comment
doi: 10.1038/s41421-020-00197-3  issn: 2056-5968  pubmed: 32802404 

Li-Kun Zhou, Zhen Zhou, Xia-Ming Jiang, Yishan Zheng, Xi Chen, Zheng Fu, Gengfu Xiao, Chen-Yu Zhang, Lei-Ke Zhang, Yongxiang Yi