Gibberellin 20-oxidase gene OsGA20ox3 regulates plant stature and disease development in rice
Molecular Plant-Microbe Interactions (2013) - Comments
pubmed: 22992000  doi: 10.1094/mpmi-05-12-0138-r  issn: 0894-0282 

Xue Qin, Jun Hua Liu, Wen Sheng Zhao, Xu Jun Chen, Ze Jian Guo, You Liang Peng