Endocytic recycling and vesicular transport systems mediate transcytosis of across cell monolayer
eLife (2019) - Comments
pubmed: 31012847  doi: 10.7554/elife.44594  issn: 2050-084x 

Yang Li, Kai-Xuan Li, Wei-Lin Hu, David M Ojcius, Jia-Qi Fang, Shi-Jun Li, Xu'ai Lin, Jie Yan