RETRACTED ARTICLE: Single-nucleotide polymorphisms of LIG1 associated with risk of lung cancer
Tumor Biology (2014) - Comment
pubmed: 24929328  doi: 10.1007/s13277-014-2199-z  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380 

Yan-Zhi Chen, Zeng-Hui Fan, Yu-Xia Zhao, Lu Bai, Bao-Shen Zhou, Hai-Bo Zhang, Dan Liu