Degradation of HK2 by chaperone-mediated autophagy promotes metabolic catastrophe and cell death
The Journal of Cell Biology (2015) - Comments
pubmed: 26323688  doi: 10.1083/jcb.201503044  issn: 1540-8140  issn: 0021-9525 

Hong-guang Xia, Ayaz Najafov, Jiefei Geng, Lorena Galan-Acosta, Xuemei Han, Yuan Guo, Bing Shan, Yaoyang Zhang, Erik Norberg, Tao Zhang, Lifeng Pan, Junli Liu, Jonathan L. Coloff, Dimitry Ofengeim, Hong Zhu, Kejia Wu, Yu Cai, John R. Yates, Zhengjiang Zhu, Junying Yuan