The effects of narrative exposure therapy on COVID-19 patients with post-traumatic stress symptoms: A randomized controlled trial
Journal of Affective Disorders (2021) - Comments
pubmed: 34186232  doi: 10.1016/j.jad.2021.06.019  issn: 0165-0327  issn: 1573-2517 

Ying Fan, Yuxin Shi, Jun Zhang, Dingwen Sun, Xuefei Wang, Gaizhi Fu, Daorong Mo, Juan Wen, Xuexia Xiao, Lingai Kong