Safety and Immunogenicity of Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in High-Risk Occupational Population: a randomized, parallel, controlled clinical trial
bioRxiv (2021) - Comments
doi: 10.1101/2021.08.06.21261696 

Yongliang Feng, Jing Chen, Tian Yao, Yue Chang, Xiaoqing Li, Rongqin Xing, Hong Li, Ruixue Xie, Xiaohong Zhang, Zhiyun Wei, Shengcai Mu, Ling Liu, Lizhong Feng, Suping Wang