Safety and immunogenicity of a recombinant interferon-armed RBD dimer vaccine (V-01) for COVID-19 in healthy adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled, Phase I trial
Emerging Microbes & Infections (2021) - Comments
doi: 10.1080/22221751.2021.1951126  issn: 2222-1751  pubmed: 34197281 

Yuyi Liao, Zhongyu Li, Rongjuan Pei, Yuyi Fang, Peiyu Zeng, Rongjuan Fan, Zhiqiang Ou, Jinglong Deng, Renfeng Zhou, Zhiqiang Guan, Yuanqin Min, Jian Deng, Wuxiang Peng, Zheng Zhang, Chunyan Feng, Baobao Xin, Jianfeng He, Zhongyu Hu, Jikai Zhang