Safety and immunogenicity of a recombinant interferon-armed RBD dimer vaccine (V-01) for COVID-19 in healthy adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled, Phase I trial
Emerging Microbes & Infections (2021) - Comments
doi: 10.1080/22221751.2021.1951126  issn: 2222-1751  pubmed: 34197281 

Yuyi Liao, Yuan Li, Rongjuan Pei, Xin Fang, Peiyu Zeng, Renfeng Fan, Zhiqiang Ou, Jinglong Deng, Jian Zhou, Wuxiang Guan, Yuanqin Min, Fei Deng, Hua Peng, Zheng Zhang, Chunyan Feng, Baobao Xin, Jianfeng He, Zhongyu Hu, Jikai Zhang