Arginine methylation of SHANK2 by PRMT7 promotes human breast cancer metastasis through activating endosomal FAK signalling
eLife (2020) - Comments
doi: 10.7554/elife.57617  issn: 2050-084x  pubmed: 32844749 

Yingqi Liu, Lingling Li, Xiaoqing Liu, Yibo Wang, Lingxia Liu, Lu Peng, Jiayuan Liu, Lian Zhang, Guannan Wang, Hongyuan Li, Dongxu Liu, Baiqu Huang, Jun Lu, Yu Zhang