Salvia miltiorrhiza bunge increases estrogen level without side effects on reproductive tissues in immature/ovariectomized mice
Aging (2016) - Comments
pubmed: 27997360  doi: 10.18632/aging.101145  issn: 1945-4589 

Ying Xu, Ting Chen, Xin Li, Ya-kun Qu, Jin-na An, Hong-xia Zheng, Zi-jia Zhang, Na Lin