Anti-tumour immunity controlled through mRNA mA methylation and YTHDF1 in dendritic cells
Nature (2019) - Comments
pubmed: 30728504  doi: 10.1038/s41586-019-0916-x  issn: 0028-0836  issn: 1476-4687 

Dali Han, Jun Liu, Chuanyuan Chen, Lihui Dong, Yi Liu, Renbao Chang, Xiaona Huang, Yuanyuan Liu, Jianying Wang, Urszula Dougherty, Marc B. Bissonnette, Bin Shen, Ralph R. Weichselbaum, Meng Michelle Xu, Chuan He