Androgen Maintains Intestinal Homeostasis by Inhibiting BMP Signaling via Intestinal Stromal Cells
Stem Cell Reports (2020) - Comment
doi: 10.1016/j.stemcr.2020.08.001  issn: 2213-6711  pubmed: 32916121 

Xin Yu, Shiguang Li, Yiming Xu, Yundi Zhang, Wenlong Ma, Changchun Liang, Haodong Lu, Yuge Ji, Chuanyong Liu, Dawei Chen, Jingxin Li