Antiviral Activity and Safety of Darunavir/Cobicistat for the Treatment of COVID-19
Open Forum Infectious Diseases (2020) - Comments
doi: 10.1093/ofid/ofaa241  issn: 2328-8957  pubmed: 32671131 

Jun Chen, Lu Xia, Li Liu, Qingnian Xu, Yun Ling, Dan Huang, Wei Huang, Shuli Song, Shuibao Xu, Yingzhong Shen, Hongzhou Lu