Efficacy and safety of an inactivated whole-virion vaccine against COVID-19, QazCovid-in®, in healthy adults: A multicentre, randomised, single-blind, placebo-controlled phase 3 clinical trial with a 6-month follow-up
EClinicalMedicine (2022) - Comments
pubmed: 35770251  doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101526  issn: 2589-5370 

Berik Khairullin, Kunsulu Zakarya, Mukhit Orynbayev, Yergali Abduraimov, Markhabat Kassenov, Gulbanu Sarsenbayeva, Kulyaisan Sultankulova, Olga Chervyakova, Balzhan Myrzakhmetova, Aziz Nakhanov, Ainur Nurpeisova, Kuandyk Zhugunissov, Nurika Assanzhanova, Sergazy Nurabayev, Aslan Kerimbayev, Zakir Yershebulov, Yerbol Burashev, Ilyas Kulmagambetov, Timur Davlyatshin, Maria Sergeeva