Depression Promotes the Onset of Irritable Bowel Syndrome through Unique Dysbiosis in Rats
Gut and Liver (2019) - Comment
doi: 10.5009/gnl18296  issn: 1976-2283  issn: 2005-1212  pubmed: 30602220 

Takeshi Takajo, Kengo Tomita, Hanae Tsuchihashi, Shingo Enomoto, Masaaki Tanichi, Hiroyuki Toda, Yoshikiyo Okada, Hirotaka Furuhashi, Nao Sugihara, Akinori Wada, Kazuki Horiuchi, Kenichi Inaba, Yoshinori Hanawa, Naoki Shibuya, Kazuhiko Shirakabe, Masaaki Higashiyama, Chie Kurihara, Chikako Watanabe, Shunsuke Komoto, Shigeaki Nagao