Haruko Obokata, Yoshiki Sasai, Hitoshi Niwa, Mitsutaka Kadota, Munazah Andrabi, Nozomu Takata, Mikiko Tokoro, Yukari Terashita, Shigenobu Yonemura, Charles A Vacanti, Teruhiko Wakayama, Nature, 505 (2014)

Publication Activity

In The News ( 147 )
Blog Activity ( 60 )
Google Plus ( 4 )
Back To Comments
1733 views