MicroRNA-219-2-3p functions as a tumor suppressor in gastric cancer and is regulated by DNA methylation
PLoS ONE (2013) - Comments
pubmed: 23637748  doi: 10.1371/journal.pone.0060369  issn: 1932-6203 

Huizi Lei, Dongling Zou, Zheng Li, Min Luo, Lei Dong, Bin Wang, Haixin Yin, Yanni Ma, Changzheng Liu, Fang Wang, Junwu Zhang, Jia Yu, Yu Li