Functionalization of biomass carbonaceous aerogels and their application as electrode materials for electro-enhanced recovery of metal ions
Environmental Science: Nano (2017) - Comment
doi: 10.1039/c7en00019g  issn: 2051-8153  issn: 2051-8161 

Jie Li, Xiangxue Wang, Hongqing Wang, Suhua Wang, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Xiangke Wang