MicroRNA-137 Contributes to Dampened Tumorigenesis in Human Gastric Cancer by Targeting AKT2
PLoS ONE (2015) - Comment
pubmed: 26102366  doi: 10.1371/journal.pone.0130124  issn: 1932-6203 

Liping Wu, Jingtao Chen, Chunsheng Ding, Shutang Wei, Yanhong Zhu, Wenyi Yang, Xiaoyang Zhang, Xuejv Wei, Dazheng Han