Mycobacterium vaccae Nebulization in the Treatment of COVID-19: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery (2021) - Comments
pubmed: 33691499  doi: 10.1089/jamp.2020.1628  issn: 1941-2711  issn: 1941-2703 

Yan-rong Lin, Feng-yao Wu, Huan Xiao, Jian-lin Huang, Bei-bei Gong, You-ling Li, Ning Lu, Xiao-hong Jiang, Qi-xiang Sun, Jian-feng Zhang, Jun-tao Hu, Yong-xiang Zhao, Chao-qian Li