Regulator of G protein signaling 5 protects against cardiac hypertrophy and fibrosis during biomechanical stress of pressure overload
Proceedings of the National Academy of Sciences (2010) - Comments
pubmed: 20643937  doi: 10.1073/pnas.1008397107  issn: 1091-6490  issn: 0027-8424 

Hongliang Li, Chengwei He, Jinhua Feng, Yan Zhang, Qizhu Tang, Zhouyan Bian, Xue Bai, Heng Zhou, Hong Jiang, Scott P. Heximer, Mu Qin, He Huang, Peter. P. Liu, Congxin Huang