MicroRNA-1468 promotes tumor progression by activating PPAR-γ-mediated AKT signaling in human hepatocellular carcinoma
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (2018) - Comments
pubmed: 29510736  doi: 10.1186/s13046-018-0717-3  issn: 1756-9966 

Zhikui Liu, Yufeng Wang, Changwei Dou, Liankang Sun, Qing Li, Liang Wang, Qiuran Xu, Wei Yang, Qingguang Liu, Kangsheng Tu