Safety and immunogenicity of CpG 1018 and aluminium hydroxide-adjuvanted SARS-CoV-2 S-2P protein vaccine MVC-COV1901: interim results of a large-scale, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 trial in Taiwan
The Lancet Respiratory Medicine (2021) - Comments
doi: 10.1016/s2213-2600(21)00402-1  issn: 2213-2600  pubmed: 34655522  issn: 2213-2619 

Szu-Min Hsieh, Ming-Che Liu, Yen-Hsu Chen, Wen-Sen Lee, Shinn-Jang Hwang, Shu-Hsing Cheng, Wen-Chien Ko, Kao-Pin Hwang, Ning-Chi Wang, Yu-Lin Lee, Yi-Ling Lin, Shin-Ru Shih, Chung-Guei Huang, Chun-Che Liao, Jian-Jong Liang, Chih-Shin Chang, Charles Chen, Chia En Lien, I-Chen Tai, Tzou-Yien Lin