A high bioavailability and sustained-release nano-delivery system for nintedanib based on electrospray technology
International journal of nanomedicine (2018) - Comments
doi: 10.2147/ijn.s181002  issn: 1178-2013  pubmed: 30587966 

Hongfei Liu, Kunyu Du, Dongli Li, Yi Du, Jumei Xi, Ying Xu, Yan Shen, Tao Jiang, Thomas J. Webster