Safety and immunogenicity of heterologous boost immunisation with an orally administered aerosolised Ad5-nCoV after two-dose priming with an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in Chinese adults: a randomised, open-label, single-centre trial
The Lancet Respiratory Medicine (2022) - Comments
pubmed: 35605625  doi: 10.1016/s2213-2600(22)00087-x  issn: 2213-2600  issn: 2213-2619 

Jing-Xin Li, Shi-Po Wu, Xi-Ling Guo, Rong Tang, Bao-Ying Huang, Xiao-Qin Chen, Yin Chen, Li-Hua Hou, Jing-Xian Liu, Jin Zhong, Hong-Xing Pan, Feng-Juan Shi, Xiao-Yu Xu, Zhuo-Pei Li, Xiao-Yin Zhang, Lun-Biao Cui, Wen-Jie Tan, Wei Chen, Feng-Cai Zhu, Jing-Xin Li