Caspase recruitment domain 6 protects against hepatic ischemia/reperfusion injury by suppressing ASK1
Journal of Hepatology (2018) - Comments
pubmed: 29958938  doi: 10.1016/j.jhep.2018.06.014  issn: 1600-0641  issn: 0168-8278 

Juan-Juan Qin, Wenzhe Mao, Xiaozhan Wang, Peng Sun, Daqing Cheng, Song Tian, Xue-Yong Zhu, Ling Yang, Zan Huang, Hongliang Li