A Virus-Infected, Reprogrammed Somatic Cell–Derived Tumor Cell (VIReST) Vaccination Regime Can Prevent Initiation and Progression of Pancreatic Cancer
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research (2020) - Comments
pubmed: 31767564  doi: 10.1158/1078-0432.ccr-19-1395  issn: 1078-0432  issn: 1557-3265 

Shuangshuang Lu, Zhe Zhang, Pan Du, Louisa S. Chard, Wenli Yan, Margueritte El-Khouri, Zhizhong Wang, Zhongxian Zhang, Yongchao Chu, Dongling Gao, Qinxian Zhang, Lirong Zhang, Ai Nagano, Jun Wang, Claude Chelala, Jing Liu, Jiekai Chen, Pentao Liu, Yunshu Dong, Shengdian Wang