Cyclin L2, a novel RNA polymerase II-associated cyclin, is involved in pre-mRNA splicing and induces apoptosis of human hepatocellular carcinoma cells
Journal of Biological Chemistry (2004) - Comments
doi: 10.1074/jbc.m312895200  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x  pubmed: 14684736 

Lianjun Yang, Nan Li, Chunmei Wang, Yizhi Yu, Liang Yuan, Minghui Zhang, Xuetao Cao