Experimental and theoretical study on selenate uptake to zirconium metal–organic frameworks: Effect of defects and ligands
Chemical Engineering Journal (2017) - Comment
doi: 10.1016/j.cej.2017.08.038  issn: 1385-8947 

Jie Li, Yang Liu, Xiangxue Wang, Guixia Zhao, Yuejie Ai, Bing Han, Tao Wen, Tasawar Hayat, Ahmed Alsaedi, Xiangke Wang