Long non-coding RNA AGAP2-AS1, functioning as a competitive endogenous RNA, upregulates ANXA11 expression by sponging miR-16-5p and promotes proliferation and metastasis in hepatocellular carcinoma
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (2019) - Comments
pubmed: 31088485  doi: 10.1186/s13046-019-1188-x  issn: 1756-9966 

Zhikui Liu, Yufeng Wang, Liang Wang, Bowen Yao, Liankang Sun, Runkun Liu, Tianxiang Chen, Yongshen Niu, Kangsheng Tu, Qingguang Liu