The E3 ubiquitin ligase neuregulin receptor degradation protein 1 (Nrdp1) promotes M2 macrophage polarization by ubiquitinating and activating transcription factor CCAAT/enhancer-binding Protein β (C/EBPβ)
Journal of Biological Chemistry (2012) - Comments
pubmed: 22707723  doi: 10.1074/jbc.m112.383265  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x 

Shuo Ye, Hongmei Xu, Jing Jin, Mingjin Yang, Chunmei Wang, Yizhi Yu, Xuetao Cao