MicroRNA-503 acts as a tumor suppressor in osteosarcoma by targeting L1CAM
PLoS ONE (2014) - Comments
pubmed: 25536034  doi: 10.1371/journal.pone.0114585  issn: 1932-6203 

Yang Chong, Jie Zhang, Xinzhen Guo, Guojun Li, Shiqian Zhang, Chao Li, Zhijian Jiao, Ming Shao