Anti-hsp60 antibody responses based on Helicobacter pylori in patients with multiple sclerosis: (ir)Relevance to disease pathogenesis
Journal of Neuroimmunology (2016) - Comment
pubmed: 27609271  doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.06.009  issn: 0165-5728  issn: 1872-8421 

Georgios Efthymiou, Efthymios Dardiotis, Christos Liaskos, Emmanouela Marou, Vana Tsimourtou, Thomas Scheper, Wolfgang Meyer, Alexandros Daponte, Lazaros I. Sakkas, Georgios Hadjigeorgiou, Dimitrios P. Bogdanos