PDHA1 gene knockout in prostate cancer cells results in metabolic reprogramming towards greater glutamine dependence
Oncotarget (2016) - Comments
pubmed: 27462778  doi: 10.18632/oncotarget.10782  issn: 1949-2553 

Yaqing Li, Xiaoran Li, Xiaoli Li, Yali Zhong, Yasai Ji, Dandan Yu, Mingzhi Zhang, Jian-Guo Wen, Hongquan Zhang, Mariusz Adam Goscinski, Jahn M. Nesland, Zhenhe Suo