Cisplatin contributes to programmed death-ligand 1 expression in bladder cancer through ERK1/2-AP-1 signaling pathway
Bioscience Reports (2019) - Comments
pubmed: 31341011  doi: 10.1042/bsr20190362  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Te-Fu Tsai, Ji-Fan Lin, Yi-Chia Lin, Kuang-Yu Chou, Hung-En Chen, Chao-Yen Ho, Po-Chun Chen, Thomas I-Sheng Hwang