RETRACTED: Determination of Ni(II) uptake mechanisms on mordenite surfaces: A combined macroscopic and microscopic approach
Geochimica et Cosmochimica Acta (2011) - Comments
doi: 10.1016/j.gca.2011.08.024  issn: 0016-7037 

Shitong Yang, Guodong Sheng, Xiaoli Tan, Jun Hu, Jinzhou Du, Gilles Montavon, Xiangke Wang