Plexin-B1 silencing inhibits ovarian cancer cell migration and invasion
BMC Cancer (2010) - Comments
pubmed: 21059203  doi: 10.1186/1471-2407-10-611  issn: 1471-2407 

Shuangmei Ye, Xing Hao, Ting Zhou, Mingfu Wu, Juncheng Wei, Yongjun Wang, Li Zhou, Xuefeng Jiang, Li Ji, Yin Chen, Lanying You, Yiqun Zhang, Gang Xu, Jianfeng Zhou, Ding Ma, Shixuan Wang