EBV encoded miRNA BART8-3p promotes radioresistance in nasopharyngeal carcinoma by regulating ATM/ATR signaling pathway
Bioscience Reports (2019) - Comment
pubmed: 31471531  doi: 10.1042/bsr20190415  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Xiaohan Zhou, Jialing Zheng, Ying Tang, Yanling Lin, Lingzhi Wang, Ye Li, Chengdong Liu, Dehua Wu, Longmei Cai